MK IQEMBU

Nhlamulo Ndlela Inteview with Xoli Mngambi

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Nhlamulo Ndlela Inteview with Xoli Mngambi

Engxoxweni esanda kwenziwa uNhlamulo Ndlela, isikhulumeli salelibandla MK Party, ibhekane nezinsolo nezinselelo zangaphakathi eqenjini. Inhlolokhono, eyenziwe nguXoli, intatheli ephenyayo, ibheke ezinkingeni ezithinta amavolontiya eqembu kanye nokukhishwa kwamalungu athile ohlwini lwamaqembu.

UNdlela ukucacisile ukuthi ivolontiya elahlubuka ku-ANC phambilini lavolontiya ku-MK Party, kwatholakala ukuthi linesizinda sobugebengu obuthinta umkhonyovu wamathenda ezindlu nokungakhonjwanga ohlwini lwabazongenela ukhetho. Phezu kwemizamo yevolontiya yokusiza iqembu, uNdlela ukugcizelele ukuthi ngesikhathi ethola izenzo zakhe zobugebengu kwadingeka ukuthi iqembu liziqhelelanise nalo, laze lamthathela izinyathelo zomthetho ngenxa yokungameleli kahle kweqembu.

Le ngxoxo iphinde yathinta ukukhathazeka okubanzi mayelana nendlela amaqembu ezepolitiki aphatha futhi aqaphe ngayo amavolontiya awo, ikakhulukazi lawo anomlando osolisayo kwezomthetho. UNdlela uthe iqembu lenze umsebenzi walo ngokuphenya ngemvelaphi yamavolontiya ngaphambi kokuthi liwahlanganise ngokusemthethweni neqembu.

Ngaphezu kwalokho, uNdlela uphendule imibuzo emayelana namanye amalungu eqembu asolwa ngokungaziphathi kahle, okuhlanganisa ukwakha izinhlaka ezihambisana nezinye izinto ezingagunyaziwe. Ugqamise izindlela zangaphakathi kanye nemibiko yezobunhloli esetshenziswa ukugcina ukuziphatha kahle eqenjini kodwa ubengawuvali umlomo ngemininingwane ethile mayelana namacala ngamanye.

UXoli ugcizelele uNdlela ngokuphumela obala kwezinhlelo zeqembu kanye nomthelela wezenzo zangaphakathi zokuthembela kwabavoti. UNdlela uzivikele izinqumo zeqembu, eqhathanisa ukugcinwa kwazo kuyimfihlo nezinqubo zenhlangano futhi wathi akuzona zonke izinqumo zangaphakathi okufanele zibe sesidlangalaleni.

Ingxoxo iphinde yangena ezinseleleni amaqembu ezepolitiki amasha abhekene nazo, ikakhulukazi mayelana nezidingo eziqinile ezibekwe yiKhomishana Yokhetho Ezimele (IEC). UNdlela ugxeke i-IEC ngokungaxoxisani namaqembu ngaphambi kokuthi isebenzise izidingo ezintsha zokusayina, nazibona njengezijezisayo nezithikameza inqubo yentando yabantu.

Ekugcineni, inhlolokhono yangena ezinyathelweni zakamuva ezithathwe i-IEC ngokumelene ne-MK Party, okuhlanganisa namacala asenkantolo kanye nezimfuno zokukhipha abantu abathile ohlwini lwamaqembu. UNdlela uveze ukuthi lezi zigameko zisanda kwenzeka kanti iqembu lisacubungula amaphepha omthetho ukuze liqonde ngokugcwele futhi liphendule ezinkingeni ze-IEC.

Sengiphetha, ingxoxo no-Nhlamulo Ndlela iphakamisa ukuthi i-MK Party izibona iqondiswe ngendlela engafanele yibo bobabili abezindaba kanye neKhomishana Yokhetho Ezimele (IEC). Ngaphandle kwemizamo yeqembu yokuthobela izindinganiso zomthetho nezokuziphatha ngokuhlola amavolontiya nokubhekana nokungaziphathi kahle kwangaphakathi, lezi zenzo zihlolisiswe kakhulu.

Lokhu kuhlola, njengoba kusho uNdlela, kungase kuphakamise ukulandisa okubanzi lapho i-MK Party inomuzwa wokuthi igcinwe ezingeni elihlukile uma kuqhathaniswa namanye amabhizinisi ezombusazwe. Izinselelo zomthetho eziqhubekayo kanye nezidingo eziqinile ezibekwe yi-IEC, ikakhulukazi mayelana nokubhaliswa kweqembu elisha kanye nohlu lwabazongenela ukhetho, ziwukhulisa nakakhulu lo muzwa wokuphathwa ngokungalingani.

Ukuzivikela nezincazelo zikaNdlela ngesikhathi kuqhubeka inhlolokhono zigqamisa iqembu elingaphansi kwengcindezi, elilwela ukuzulazula endaweni abakholelwa ukuthi ayilona nje inselelo kuphela kodwa futhi elichemayo. Lo mbono uphakamisa imibuzo ebalulekile mayelana nokungakhethi kanye nokulingana ezinhlelweni zezombusazwe kanye nokusakazwa kwabezindaba, okubalulekile ekugcineni umphakathi olinganiselayo nonentando yeningi.

 

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu