MK IQEMBU

Ukuqaqa Ukukhohlisa kweRandi noProf. Patrick Bond

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Ukuqaqa Ukukhohlisa kweRandi noProf Patrick Bond

USolwazi Patrick Bond, uMqondisi weCentre for Social Change eNyuvesi yaseJohannesburg, uhlanganyela nathi ukuze uthole okwengeziwe. Prof, ubusuku obuhle futhi wamukelekile. Uma kubhekwa ulaka oludalwe yilokhu ezweni, abantu bakhuluma izinto ezinjengalezi, uyazi, yingakho abantu belahlekelwa izindlu zabo ngenxa yemali yenzalo ephezulu, lena imiphumela yalolu hlobo lwesenzo.

Sisize senze umqondo ngezinkinga kanye nomthelela walezi zenzo?

Ngempela sekuyisikhathi semfoloko, kunjalo, leso singathekiso esidumile sokushiswa kososebhange, ngoba ngempela sebebanjiwe. Futhi uma ucabanga ngefreyimu ababeyisebenzisa ngesikhathi benza lokhu kukhohlisa, inkundla yezingxoxo kanye nensizakalo yebhizinisi yase-Bloomberg ababeyisebenzisela ukuhlela lokhu kuhweba, le ngxoxo yayibizwa ngokuthi i-ZAR Domination, ZAR, RAND, Domination.

Futhi ubufakazi babukhula, yebo. Manje, lena indaba eshaqisayo, niyazi, ake sithi ochwepheshe abasebasha abakhuthele, mangisho, ngisebenzisa ukuhlaziya ubuhlanga nekilasi, bangabafana abamhlophe, akunjalo? Futhi-ke uthola ukuthi, cishe wonke, uthola ngempela la mabhange adinga ukubopha umthetho odlangile futhi abalawuli bethu badinga ukuvuka ngoba bebelele behamba.

So this is the time, I think, for widespread uguquko. And it’s so good to see the African National Congress, because really it’s their finance minister, it’s their reserve bank governor that I think we could turn to ultimately for the blame. Yeah, I want to come back to the effects.

Kodwa njengoba usho, i-ANC lena futhi sisanda kwabelana ngempendulo yayo, kodwa bawuhulumeni, bafuna izijeziso eziqinile, benze izijeziso eziqinile zenzeke. Ngikhumbula eminyakeni edlule lapho lezi zindaba zokuqala ziqala ukuvela futhi abantu babefana nokudonswa phezu kwamalahle noma bahlupheke mathupha ngokushaya ikhwela ngalokhu. Kwaba khona, niyazi, kwakukhona amazwi avela kungqongqoshe wezeziMali ngaleso sikhathi, ngokuyisisekelo ayekhuluma kabi lokhu.

Futhi manje sibona ubufakazi futhi izinkukhu, njengokungathi, zifika ekhaya zizolala. Abantu bayakhala uma bebuza le mibuzo.

Yes, that’s right. To the credit of the economic freedom fighters, to say sort of there’s a left flank in the parliament, they did raise this in March 2019, not long after the same standard chartered bank was fined 40 million dollars, not 43 million rand, but about 15 times more in the New York state prosecution for the same crime. So we’re really still in the competition commission lowballing the damage. And I think when the EFF said this in March 2019 in parliament, the reply from finance minister Tito Mboweni was just as you said, he poo-pooed it.

Wathi, cha, lokhu akukona ngempela. Futhi uma kukhona elimele, kumane kungamaklayenti abo. Asinandaba ngempela.

Ngakho-ke ake sithi ukuxega ekulawuleni iBhange Lombuso kanye noMnyango wezeziMali manje sekuzokhula. Futhi, uyazi, safakwa ohlwini olumpunga ngoFebhuwari, ngokwengxenye ngenxa yalobu budlabha babalawuli bethu bamabhange. KULUNGILE, ngokungwevu, uyazi, ingxenye endabeni lapha, kufanele nakanjani sithole owayengungqongqoshe wezeziMali ukuze akhulume nathi futhi sabelane ngokuthi kungani esho lokho akusho ngaleso sikhathi nokuthi uthini manje. Kodwa ake sibuyele emuva, Patrick, emiphumeleni. Ngisho, ingabe lokhu kunawo umphumela? Ingabe kuthinta izinto ezifana namazinga enzalo kanye nabantu abalahlekelwa amakhaya abo nezimpahla zabo nezinto zabo?

Yebo, impela, ngoba ngasikhathi sinye, sikubonile ukwehliswa kwemithetho, ake sithi, ukuphathwa kwebhange kanye nokulawulwa kwe-Reserve Bank, uMgcinimafa, ngisho neFinancial Intelligence Centre, ngaleso sikhathi ngo-2019 ebibika kuze kufike ku-7. iphesenti le-GDP lilahleka ngokuhamba kwezimali okungekho emthethweni. Ngakho-ke akubuzwa ukuthi kunenkinga enkulu ngobugebengu bezinkampani.

I-PwC iklelisa iNingizimu Afrika endaweni yokuqala emhlabeni ngokukhwabanisa nobugebengu, ukushushumbisa imali, ukungena kwezimali okungekho emthethweni ngesikhathi sobugebengu bayo bezomnotho wezi-2010 kanye nokukhwabanisa kabili ngonyaka.. Uyabona-ke ukuthi abafana bakithi baseSanton, Rosebank, Midrand, Umhlanga, Stellenbosch, maphakathi neKapa sebedlulele phambili.

Manje lesi yisikhathi sokubabusa. Futhi ngicabanga ukuthi uMnyango wezeziMali ngokuhamba kwesikhathi nawo uye wahoxisa. Ngisho nongqongqoshe wezeziMali njengamanje, Enoch Godongwana, cishe unyaka nengxenye edlule, kuvunyelwe amathriliyoni amane ezimpahleni zethu zezezimali ezigcinwe ezinkampanini zethu zomshwalense, izikhwama zethu zokubambisana, ama-investment trust, abatshalizimali bethu bezikhungo ukuthi bakhiphe imali, amatrillion amane, ngokunciphisa izilawuli zokushintshisana.

Iyona kanye indlela engalungile okufanele uhambe ngayo. Futhi njengoba ubuza, kuthiwani ngala mazinga enzalo aphezulu? Lokho kuza nezilawuli zokushintshisana ezixegisiwe ngoba imali ingangena iphinde iphume ngokungqubuzana okuncane kakhulu. Sidinga ukufaka isihlabathi emasondo ezezimali.

Njengoba uJohn Maynard Keynes ake akubeka, sidinga ukwehlisa ijubane ngempela kwezezimali futhi siqinisekise ukuthi amadili aqinile futhi athembekile, hhayi uhlobo lomkhonyovu olwakhiwayo manje. Hhayi-ke, mhlawumbe ama-pitchforks okhulume ngawo ekuqaleni kwengxoxo yethu anesizathu, futhi mhlawumbe kukhona okubi kakhulu kunezimfoloko. Eqinisweni, uma sibheka lokhu osibekele kona namuhla kusihlwa, kuningi esingakwenza ukuletha laba bantu ababambe iqhaza endaweni efana ne-SABC ukuze bakhulume nesizwe ngqo futhi baphendule.

Ingase ihlanganise inani elithile lokuhweba, hhayi konke ukuhweba. Ngakho-ke kunzima kakhulu ukulinganisa. Kodwa uma ubheka ukuhlaziya kwakho, konke okuzwile manje kuchaza lokhu, ucabanga ukuthi iyiphi inombolo ethembekile esingabeka iminwe yethu kuyo mayelana nezindleko zangempela eNingizimu Afrika?

Hhayi-ke, bheka, ngingathanda kuphela ukucaphuna abanye abaphenyi abaqinile bezobunhloli ngaphezu kwamandla ami, kodwa kuthengiswa isigidintathu esihle ngosuku.

Futhi ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukubambana, ake sithi, ukunxeshezelwa okufanele ngabe kwenziwa. Kungase kuhlanganise okuthile okufana nebhange elifakwe ngaphansi kukahulumeni, okungase kufane nomasipala noma uphiko lwezisebenzi zikahulumeni, uhlobo lwento sonke esingaya kuyo ngokuqiniseka ukuthi imali yethu isakazwa endaweni kanye nokonga nokubolekwa kwemali kulawulwa. Futhi, niyazi, uhlelo oludala, lokho, ngicabanga, lokho esikudingayo ukuze sibuyele ekuhlakanipheni ngaphezu kwe-Wild West yamanje.

Futhi, inombolo nje. Ngisho, ingabe uyazi, ukuthi sizokwazi kanjani ukukhipha, uyazi, iminwe yethu enombolweni?

Hhayi-ke, bheka, ngingangeza kukho konke okunye ukugeleza kwezimali okungekho emthethweni lapho kuphunyuka okuningi kuleli zwe. Futhi lapho futhi, ngizosebenzisa i-Financial Intelligence Centre yoMgcinimafa.

Amaphesenti ayisikhombisa e-GDP ngonyaka yilokho ababekwesaba. Kwabanye abaphenyi, kungaba ngaphezulu ngoba okuningi kwakho kufihliwe. Futhi, niyazi, ngisho noMongameli Ramaphosa wathola indlela yokwenza lokho ngenkathi ese-Lonmin ngokusungula uphiko lokumaketha lwaseBermuda.

Ngakho-ke ngicabanga ukuthi sinenkinga enkulu futhi sekuyisikhathi sokuthi sibambezele. Kuzomele ngikudedele uhambe. Kodwa yimuphi umbuzo okufanele siwubuze kuSARB? Kodwa muphi umbuzo ongawubuza iSARB?

Hhayi-ke, ngingasho ngithi iSouth African Reserve Bank kumele njengenhlangano ezimele, hhayi isikhungo sikahulumeni, kumele ngabe ibuza imibuzo enzima kakhulu yenzuzo ngoba izikhungo ezingabanikazi bawo yiwona kanye amabhange abake bawabhuquzisa, bawacisha iso. , iso ekugelezeni kwezimali okungemthetho.

Sekuyisikhathi sokucabanga ngempela, ngicabanga, ukwenza iBhange Lombuso likazwelonke, njengawo wonke omunye umnotho ophucukile uneBhange Lombuso elikwazi ukusiza umphakathi, hhayi amabhange azimele kuphela. Patrick Bond, siyabonga ngokukhuluma nathi kusihlwa. Umqondisi weCentre of Social Change eNyuvesi yaseJohannesburg.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu