MK IQEMBU

Izingxabano kuMkhonto Wesizwe & Zuma's Shadow and Connections

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Izingxabano kuMkhonto Wesizwe & Zuma's Shadow and Connections

Ukwambulwa kwakamuva kuveza izibopho eziyinkimbinkimbi kanye nemibono eyimpikiswano ngaphakathi kwe uMkhonto Wesizwe (MK) iqembu, liqhubeka nokuthukuthelisa umphakathi waseNingizimu Afrika. UMnuz Jacob Zuma, ogqame kuleli qembu, usesuse umsindo ngezinkulumo zakhe ezithinta ukukhulelwa kwentsha nokushada kwabantu bobulili obufanayo. Ukwengeza, uNhlamulo Ndhlela, umkhulumeli weqembu, uhlonzwe njengomshana walowo owayengukhomishana weSouth African Revenue Service (SARS) uTom Moyane. Lokhu kuxhumana kuyaphawuleka njengoba uNdhlela phambilini wathola inkontileka kwaSARS, eyahoxiswa kamuva, esebenzisa inkampani ayesebenzisana nayo.

Ngo-2016, imibiko yophenyo yathola ukuthi inkampani eyamaniswa nomshana kaMoyane yaklonyeliswa ngabakwaSARS ngenkontileka ka-R2.2-billion yokuqoqa intela, okungenzeka ukuthi yamhlomulisa ngemali elinganiselwa ku-R220-million. Le nkampani ibiphethwe nguNdhlela, obebambe iqhaza elikhulu ebudlelwaneni be-MK nomphakathi.

UNdhlela ukuqinisekisile ubudlelwano bakhe noMoyane kodwa waziqhelelanisa nakho konke okubi okwenziwa ohlelweni lokutholwa kwenkontileka. Ubalule ukuthi isicelo sakhe sikhombisa ngokusobala ukuthi uMoyane uyisithenjwa futhi uyaphika ukuthi uyazi ngokubunjwa kwekomiti eliqoka. Naphezu kwalokhu, ukuba semthethweni kwenkontileka kube nenselelo, okuholele ekuhoxisweni kwayo.

Okutholwe yiKhomishini kaNugent kuphinde kwathinta uMoyane kanye nenkampani yabaxhumanisi iBain ekubukeleni phansi ngamabomu kwaSARS, izenzo ezibonakala zihambisana nezimfuno zikaZuma. Lobu budlelwano phakathi kukaMoyane noZuma, kanye nokwenza buthaka ngamabomu kwa-SARS, kugcizelela uxhaxha oluxakile lobudlelwano nezithakazelo ngaphakathi kwepolitiki yaseNingizimu Afrika.

Kamuva nje, uNdhlela udalule ukuthi ukusungulwa kweqembu elisha lezepolitiki, manje elidonsa ukunakwa nokwesekwa okukhulu emiphakathini emazingeni aphansi elangazelela uguquko, kwaba isiphetho seminyaka emine yemizamo yomshoshaphansi.

Uma kuyiqiniso ukuthi uZuma ubebambe iqhaza elibonakalayo kuMkhonto Wesizwe ngaleso sikhathi, kusho ukuthi uneqhaza elikabili lokuhambela imihlangano yeKomidi lesiGungu sikaZwelonke se-ANC ngokunganaki ngesikhathi efaka isandla embuthweni owawubonakala njengomuntu omele i-ANC.

Kokunye okufanayo uZuma ukhulume ngodaba lokukhulelwa kwentsha ngesikhathi ehlangene nabaholi bomdabu KwaZulu-Natal. Uphakamise isixazululo esingajwayelekile sokuthuthela intsha e-Robben Island ukuze ifunde, ngenhloso yokunciphisa umkhuba wokukhulelwa kwentsha.

Uveze ukukhulelwa kwentsha njengento edlangile, ekhala ngesimo lapho abantu abasha bengase babe nezingane eziningi ngaphandle kokuba nobaba onomthwalo wemfanelo noma izibopho zomshado, ephakamisa inselelo yomphakathi edinga izixazululo eziphuthumayo nezintsha.

Umlando kaZuma ugcwele izingxabano eziningi ezidinga ukuthi kubhekwe kabusha. Phakathi kwalokhu, ukuzibandakanya kwakhe ocansini olungavikelekile nendodakazi yesishoshovu esikanye naye, okwathi ngemva kwalokho wageza ukuze ehlise ubungozi bokutheleleka nge-HIV, wabe esebhekana nezinsolo zokudlwengula.

Isigameko esagqama ngo-2006 sithinta iJaji Jeremiah Shongwe lehla ecaleni ngenxa yokuxhumana kukaZuma nodadewabo kaShongwe nokwaholela ekutheni kuzalwe u-Edward Zuma. Lokhu kuxhumana akuzange kuvimbe uZuma ukuthi aqoke uShongwe esikhundleni esibalulekile sobulungiswa ngesikhathi engumengameli.

Ngo-2010, ukuxhumana kukaZuma noSonono Khoza kwaholela ekuzalweni kwengane, kwaqhubeka nokuhlanganisa izindaba zakhe siqu nomphakathi. Obunye ubudlelwano, ngo-2018, nalowo owayengusaziwayo wethelevishini uNonkanyiso Conco, wazala ingane, naphezu kwegebe elikhulu leminyaka—uZuma wayeneminyaka engama-78 kanti uConco kucatshangwa ukuthi uphakathi kweminyaka engu-20.

Ayikacaci ukuthi uZuma ungenele kangakanani empilweni yengane.

Ekhuluma ngodaba lokukhulelwa kwentsha, uNdhlela ukucacisile ukuthi umbono wokuthumela intsha ekhulelwe eRobben Island awukhombisi isimo esisemthethweni seMK. Uveze ukuthi uZuma, eselulekweni sakhe entsheni, usebenzisa indlela engokomfanekiso ukuze agcizelele ubuqotho, okufana nokuxwayisa ingane ngemiphumela eyihaba.

UNdhlela uphinde wahlaziya amazwi kaZuma aphikisanayo mayelana nokushada kwezitabane, eveza ukuthi umbono kaZuma uthonywe imibuzo yabaholi bendabuko futhi akamele ukuchezuka ezingxoxweni zangaphambilini ngalesi sihloko. Uphinde waqhathanisa ukwamukelwa kwesithembu nokuqashelwa ngokusemthethweni kwemishado yezitabane, engabaza ukuhlukana kokwamukeleka komphakathi.

UNdhlela ukuqinisekisile ukuthi akekho u-MK noma uZuma ofuna ukuphonsela inselelo ukuba semthethweni komshado wezitabane, wagcizelela ukuthi izinkambiso zomphakathi kanye nezindaba zomthethosisekelo zingaphezu kwemibono yomuntu ngamunye noma imigomo yenhlangano.

Kuvela udaba oluwumnyombo, oluphikisana ngendlela emangalisayo nesimo sikaZuma sokubukela phansi umshado wezitabane, asibize “njengehlazo”.

Lesi simo sigcizelela inselelo enkulu ebhekene nenhlangano ye-MK.

UZuma, nakuba engeyena umsunguli walo ngokusemthethweni, ufaka ithunzi elide kuleli qembu, aliphakamisele ezingeni lokuvelela okubangelwa amandla akhe. Uma engekho, iqembu lizofiphala libe mnyama, kube nenkulumo encane yomphakathi elizungezile.

Ngakho-ke, amazwi akhe ezindabeni zomphakathi avame ukuqondwa kabi njengesimo esisemthethweni se-MK.

Lokhu kwenezelwa nawukuthi abanye abaholi bamaqembu abengekho engxoxweni yesizwe ngenxa yokungaboni ngaso linye, bayehluleka ukuphikisana nomthelela kaZuma. Ngenxa yalokho, uZuma usephenduke inkomba yokuqonda izimiso zeqembu.

UNdhlela nguye yedwa, ovame ukucashunwa abezindaba, okuyinto ebeka ngokucacile izenzo zakhe zangaphambili.

Lesi simo sisebenzisa kahle ukulandisa kwabagxeki be-MK, abaveza iqembu njengento engelutho ngaphandle komgudu wezifiso zikaZuma kanye nenkomba yokungeneliseki kwakhe kulandela ukuxoshwa kwakhe kwezombusazwe.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu