MK IQEMBU

Ikhwelo likaZuma lokuBusa nokuThuthukiswa koMnotho liyazwakala KwaZulu-Natal

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Ikhwelo likaZuma lokuBusa nokuThuthukiswa koMnotho liyazwakala KwaZulu-Natal

Jacob Zuma, owayenguMengameli wezwe futhi manje usengenele ukhetho lukamongameli Iphathi ye-MK, passionately addressed a large assembly, sharing his profound concerns over the governance and future direction of South Africa. Zuma, a figure intertwined with the nation’s political evolution, presented a vision that resonated with many, advocating for a reevaluation and uguquko of the country’s leadership structures and legal frameworks.

Ukufuna Kabusha Igunya Lendabuko kanye Nokuguqulwa Kohlelo Lwezomthetho

Inkulumo kaZuma isidwebe ngokusobala isithombe sokushintshwa kwamandla eNingizimu Afrika, egqamisa ukuguguleka kweqhaza lobuholi bomdabu. Ukhumbule izinguquko zomlando ekubuseni, ekhomba imithelela yobukoloni njengezici ezihlala njalo ezinhlelweni zokuphatha nezomthetho zesizwe.

“Izivakashi zethu [abelungu] ezafika lapha zagcina zingasahambi, into yokuqala abayenza kwaba wukuphuca abaholi bendabuko amandla obuholi. Bethula uhulumeni, umhlaba waphucwa abaholi bendabuko wanikezwa uhulumeni. Nanamuhla abaholi bethu bomdabu abanalo izwi lokuthi libuswa kanjani izwe,”

UZuma uveze lokhu, enanela imizwa yokulahlekelwa nokucwaswa.

Uphinde wagxeka inqubo yomthetho, egcizelela ukunqanyulwa phakathi kwezinqumo zikahulumeni nokubamba iqhaza komphakathi, ephakamisa ukuthi ukushaywa kwemithetho ngaphandle kokubandakanyeka kwangempela komphakathi kuhlukile emibonweni yentando yeningi.

“Sinikezwa imithetho egunyazwe ePhalamende, ngaphandle kokuthi umphakathi ubambe iqhaza, ube usitshela ukuthi siphila ngaphansi kwentando yabantu. Imithetho ishaywa izwe lonke lingazi,”

wabona, eveza umbono owandile wokuhlukaniswa nezinqubo zokubusa.

Isimemo Sokwabiwa Kabusha Kwezomnotho Nokunika Amandla

Umnyombo womyalezo kaZuma bekuyisicelo esinamandla sokuthi kube nobulungiswa kwezomnotho kanye nokufukulwa. Ugcizelele ukubaluleka kokubuyiselwa komhlaba kanye nezinguquko kwezomnotho ukuze kukhushulwe abantu ababencishwe amathuba, kugqugquzelwe ukwakhiwa kwebhange eliphethwe uhulumeni kanye nokubuyiselwa kwamalungelo omhlaba.

“Abasilalelanga, uma bengasilaleli kusho ukuthi kumele sisukume sibuyise umhlaba wethu,”

UZuma unxuse, ekhuthaza ukuthi kuthathwe izinyathelo ezinqala mayelana nezithembiso ezephulwayo.

Ipulani yakhe esizweni ihlanganisa uguquko olubalulekile oluya kuhlaka lwezomthetho olubonisa izimiso zase-Afrika, ukulwela ukulingana nobumbano ngaphansi komthetho.

“Wonke umuntu eNingizimu Afrika kumele afane futhi alingane, akekho ongcono kunomunye. Ukufeza lokho, sizoshintsha imithetho,”

UZuma wenze isiphakamiso, ebona ngeso lokhozi uhlelo lwezomthetho oluhambisana nemigomo yezwekazi.

Focusing on economic disparities, Zuma pledged to curb the export of unprocessed raw materials, promoting local processing and production to spur job creation and economic resilience.

“Igolide lethu elihambayo, lizoma, igolide lethu lizombiwa lapha bese lilungiswa lapha. Sizokwakha amafemu azogaya igolide lapha futhi adayiswe yithina, ukuze abantu bathole imisebenzi,”

wagomela, ephakamisa ushintsho olubheke emnothweni obeka phambili inhlalakahle yezakhamizi zawo.

Njengoba iNingizimu Afrika isondela emzuliswaneni obalulekile emjikelezweni wokhetho, ikhwelo likaZuma lokubonisa imodeli yokubusa ekhombisa izidingo kanye nezifiso zabantu bayo linikeza umbono wethemba kwabaningi. Ukukhuthaza kwakhe ukubuyela emigomeni yokulunga, ukunika amandla, kanye nokuzikhethela kukhombisa izifiso zengxenye ebalulekile yomphakathi waseNingizimu Afrika, olangazelela uguquko lwangempela kanye nekusasa elihlanganisa ngokugcwele ukuhlukahluka okucebile kwesizwe kanye namandla.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu